asystent

Instytut Psychologii
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Zielona Góra,   11.10.2021 r.
Rektor

Uniwersytetu  Zielonogórskiego

ogłasza

KONKURS
na stanowisko

ASYSTENT

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

 

w Instytucie Psychologii

 

 

            Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018, poz.1668 z późniejszymi zmianami)

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 

·         Tytuł zawodowy magistra psychologii

·         Zainteresowania naukowe w obszarze podstaw  psychologii: psychologia rozwojowa, emocji i motywacji, osobowości

·         Aktywny udział w konferencjach naukowych, w badaniach naukowych

·         Gotowość do rozwoju naukowego, mile widziana opinia opiekuna naukowego

·         Biegłość w korzystaniu z pakietów statystycznych, umiejętność programowania umożliwiająca przygotowanie badań w środowisku internetowym

·         Dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii

·         Udokumentowana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i prowadzenie działalności naukowej

·         Mile widziany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych.

 

 

Spełnienie wyżej wymienionych warunków należy potwierdzić dokumentami
w sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69, pok. P106.

Termin składania dokumentów upływa w dniu   10.11. 2021 r.

 

            Kandydaci spełniający w/w warunki zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie przeprowadzenia konkursu.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·       Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·       Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiący od daty złożenia oferty,

·       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·       Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·        Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·       Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@psychologia.wns.uz.zgora.pl