post doc – adiunkt badawczy

Instytut Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski
  • Miejsce: Zielona Góra
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO: post-doc, adiunkt, grupa badawcza

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu

DATA OGŁOSZENIA: 17 luty 2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 marzec 2022

LINK DO STRONY: https://www.uz.zgora.pl/index.php?konkursy-dla-na

SŁOWA KLUCZOWE: rak jajnika, progresja nowotworu, oporność na chemioterapię                                        

Tytuł projektu: Analiza ekspresji SEMA3A, PCDH9 i S100A3 w progresji raka jajnika i oporności na leki cytotoksyczne

OPIS

 

Osoba zatrudniona na stanowisku post-doc weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS. Praca wykonywana będzie w Katedrze Anatomii i Histologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod kierunkiem dr hab. Radosława Januchowskiego.

W projekcie planowane są badania dotyczące roli białek SEMA3A, PCDH9 oraz S100A3 w oporności komórek raka jajnika na leki cytotoksyczne takie jak cisplatyna, paklitaksel i topotekan. Pierwszy etap badań będzie prowadzony w tradycyjnych warunkach hodowli komórkowej (model dwuwymiarowy – 2D). Następnie uzyskane wyniki zostaną zweryfikowane w modelu hodowli trójwymiarowej – 3D (sferoidy). Kolejne etapy badań zostaną przeprowadzone na zwierzęcych modelach rozwoju nowotworów: model ksenoprzeszczepu błony kosmówkowo-omoczniowej (CAM, ang. chorioallantoic membrane model) kurzych zarodków oraz model ksenoprzeszczepu u myszy.

Jednocześnie będą prowadzone badania na tkankach nowotworowych w celu określenia roli badanych białek i genów w progresji raka jajnika.

 

Wymagania formalne dotyczące oferty zatrudnienia:

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z regulaminami NCN, w szczególności zatrudniona osoba musi spełnić łącznie następujące warunki:

uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku
w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN;
w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

 

Wymagania:

– stopień naukowy doktora (biologia molekularna, biotechnologia lub pokrewne)

– doświadczenie w pracy eksperymentalnej w laboratorium badawczym

– znajomość różnorodnych technik biologii molekularnej i komórkowej (izolacja RNA, odwrotna transkrypcja, PCR, qPCR, modyfikacje genetycznych komórek, izolacja białka, western blot, mikroskopia fluorescencyjna, immunohistochemia), znajomość technik hodowli komórek w warunkach 2D i 3D

– umiejętność opracowywania wyników badań i pisania publikacji naukowych

– preferowani będą kandydaci ze znajomością biologii nowotworów, a w szczególności raka jajnika

– dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (preferowani będą kandydaci z publikacjami jako pierwszy autor)

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

– sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc. W szczególności, osoba zatrudniona na tym stanowisko musi posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

 

Podstawowe obowiązki:

· prowadzenie hodowli komórkowej w warunkach 2D i 3D

· planowanie oraz wykonywanie eksperymentów z zakresu biologii molekularnej i komórkowej (RT, PCR, q-PCR, izolacja białka, western blot, immunofluorescencja, modyfikacja genetyczna komórek)

· współpraca i nadzór nad pracą innych osób zaangażowanych w realizację projektu

· analiza uzyskanych wyników,

· udział w przygotowaniu publikacji.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę. Wynagrodzenie: 10 000 PLN brutto/miesiąc

 

Osoby zainteresowane pracą powinny przesłać drogą mailową następujące dokumenty:

1. List motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem – w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2. Curriculum Vitae kandydata – w formacie PDF.

3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub dokument potwierdzający nadanie stopnia doktora.

4. Co najmniej jeden list polecający od opiekuna naukowego.

5. Dane kontaktowe (email) do co najmniej dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje.

6. Listę publikacji z podaniem IF, liczby cytowań z i bez autocytowań, oraz indexu Hirscha według Web of Science.

7. Prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy  ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

• Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko adiunkta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

• Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty,

• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

• Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

• Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

• Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dokumenty należy przesłać w postaci plików pdf na adres email: r.januchowski@cm.uz.zgora.pl

W przypadku wszystkich chętnych prowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna. Termin rozmowy z kandydatami będzie ustalany indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie e-mailem.

Przy realizacji zatrudnienia, kandydat wyłoniony w konkursie ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

 

Dodatkowe informacje udziela kierownik projektu dr hab. Radosław Januchowski

Email: r.januchowski@cm.uz.zgora.pl

Tel: 796 029 658