profesor uczelni

Instytut Neofilologii
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

 

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

 

na zatrudnienie pracownika w grupie dydaktycznej na stanowisku

 

profesora uczelni

w Zakładzie Rusycystyki Instytutu Neofilologii

(w ramach umowy na czas określony w wymiarze pełnego etatu)

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z  2018 r., poz. 1668 z p. zm.). 

 

Wymagane kwalifikacje:

1)      posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego;

2)      staż pracy na uczelni, polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych, nie krótszy niż piętnaście lat, liczony od uzyskania stopnia doktora;

3)      prowadzenie zajęć na poziomie akademickim w obszarach związanych z celami edukacyjnymi i programem badawczym Zakładu Rusycystyki, m. in. w zakresie historii literatury rosyjskiej (od jej początków do współczesności), teorii literatury, różnych aspektów praktycznej nauki języka rosyjskiego, a także seminarium dyplomowego;

4)      udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania;

5)      udokumentowany dorobek dydaktyczny w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego, obejmujący publikacje z tej dziedziny;

6)      udokumentowane osiągnięcia w zakresie inicjowania i kierowania przedsięwzięciami o charakterze dydaktycznym i organizacyjnym;

7)      doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych;

8)      znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie studiów uniwersyteckich;

9)      gotowość do realizacji zadań i obowiązków związanych z działalnością dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Instytutu/Wydziału.

Wykaz wymaganych dokumentów:
–       podanie kandydata kierowane do JM Rektora UZ,

–       życiorys,

–       odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,

–       wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,

–       sprecyzowany plan dalszego rozwoju naukowego,

–       kwestionariusz osobowy wraz z fotografią.

 

Termin składania dokumentów upływa – 14 lipca 2021 r.

 

Dokumenty prosimy składać na adres:

SEKRETARIAT INSTYTUTU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Al. Wojska Polskiego 71a, 65-762 Zielona Góra, tel. (68) 3283150

 

 

 

Przy rozstrzygnięciu konkursu, oprócz kwalifikacji kandydatów, będą brane pod uwagę potrzeby kadrowe Instytutu  Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, w szczególności związane z prowadzeniem specjalistycznych zajęć na kierunku studiów filologia rosyjska.

 

Planowany termin zatrudnienia – 1 października 2021 r.

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na A.Maciaszczyk@adm.uz.zgora.pl