Profesor uczelni

Instytut Neofilologii
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

REKTOR
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

 

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

 

na zatrudnienie pracownika w grupie dydaktycznej na stanowisku

 

profesora uczelni

w Zakładzie Rusycystyki Instytutu Neofilologii

(w ramach umowy na czas określony w wymiarze pełnego etatu)

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z  2018 r., poz. 1668 z p. zm.). 

 

Wymagane kwalifikacje:

1)      posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego;

2)      staż pracy na uczelni, polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych, nie krótszy niż piętnaście lat, liczony od uzyskania stopnia doktora;

3)      prowadzenie zajęć na poziomie akademickim w obszarach związanych z celami edukacyjnymi i programem badawczym Zakładu Rusycystyki, m. in. w zakresie historii literatury rosyjskiej (od jej początków do współczesności), teorii literatury, różnych aspektów praktycznej nauki języka rosyjskiego, a także seminarium dyplomowego;

4)      udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania;

5)      udokumentowany dorobek dydaktyczny w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego, obejmujący publikacje z tej dziedziny;

6)      udokumentowane osiągnięcia w zakresie inicjowania i kierowania przedsięwzięciami o charakterze dydaktycznym i organizacyjnym;

7)      doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych;

8)      znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie studiów uniwersyteckich;

9)      gotowość do realizacji zadań i obowiązków związanych z działalnością dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Instytutu/Wydziału.

Wykaz wymaganych dokumentów:
–       podanie kandydata kierowane do JM Rektora UZ,

–       życiorys,

–       odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,

wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,

–       sprecyzowany plan dalszego rozwoju naukowego,

–       kwestionariusz osobowy wraz z fotografią.

 

Termin składania dokumentów upływa – 20 października 2021 r.

 

Dokumenty prosimy składać na adres:

SEKRETARIAT INSTYTUTU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Al. Wojska Polskiego 71a, 65-762 Zielona Góra, tel. (68) 3283150

 

 

 

Przy rozstrzygnięciu konkursu, oprócz kwalifikacji kandydatów, będą brane pod uwagę potrzeby kadrowe Instytutu  Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, w szczególności związane z prowadzeniem specjalistycznych zajęć na kierunku studiów filologia rosyjska.

 

Planowany termin zatrudnienia – 28 lutego 2022 r.

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

Prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy  ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·       Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·       Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty,

·       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·       Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·       Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·      Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

 

Zielona Góra, 20.09.2021 r.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na d.hebisz@dn.uz.zgora.pl