profesor

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk i Polityce i Administracji

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO: Profesor

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki społeczne, nauki humanistyczne

DATA OGŁOSZENIA: 28.09.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.10.2021 r.

LINK DO STRONY: https://www.wez.uz.zgora.pl/index.php?konkursy-dla-na

SŁOWA KLUCZOWE: teoria polityki, metodologia nauk społecznych, stosunki międzynarodowe, decydowanie polityczne, samorząd terytorialny, myśl polityczna

 

OPIS:

Kandydaci przystępujący do konkursu na to stanowisko powinni posiadać stopień doktora habilitowanego nauk społecznych lub humanistycznych, znać język polski oraz angielski, mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dotyczących teorii polityki, metodologii nauk społecznych, stosunków międzynarodowych, decydowania politycznego, samorządu terytorialnego, myśli politycznej

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.      Podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu doktora habilitowanego oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

2.      Wykaz dorobku naukowego (publikowanego i niepublikowanego) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego.

3.      Certyfikaty/dokumenty potwierdzające znajomość języków (min. B2).

4.      Recenzję samodzielnego pracownika naukowego.

5.      Inne informacje, które kandydat uzna za wskazane.

Wymienione dokumenty, wyłącznie w formie elektronicznej, należy składać w terminie do 31.10.2021 r. w Sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, pok. 310, tel.  68 328 47 73.

 

Niekompletne dokumenty nie będą podlegały postępowaniu konkursowemu i zostaną zwrócone kandydatom.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 miesięcy od jego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Uniwersytet Zielonogórski zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

•    Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie tel. 603474724.

•    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych),

•    Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty,

•    Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

•    Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

•    Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,

•    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

•    Decyzje dotyczące przeprowadzania oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@ip.uz.zgora.pl