profesor UZ

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Zielonogórski

MIASTO:  Zielona Góra

STANOWISKO: Profesor uczelni w grupie badawczo – dydaktycznej

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne

DATA OGŁOSZENIA: 12.05.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.06.2022

LINK DO STRONY:  http://www.uz.zgora.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: prawo pracy, prawo cywilne, postępowanie cywilne

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):                        

Oczekuje się, że kandydat/ka:

posiada stopień doktora habilitowanego nauk prawnych,
posiada wykształcenie prawnicze,
wykazuje się dorobkiem naukowym w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego i postępowania cywilnego,
prezentuje aktywny udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych,
posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej w zakresie prawa pracy i postępowania cywilnego,
wykazuje się znajomością języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych (poziom biegłości B2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia) potwierdzoną certyfikatem lub egzaminem przed Uczelnianą Komisją Egzaminacyjną,
posiada sprecyzowane plany dalszego rozwoju naukowego.
Posiadanie doświadczenia w sporządzaniu wniosków grantowych będzie dodatkowym atutem kandydata/ki

 

Kandydaci/tki powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych, Plac Słowiański 9, pok. 106, następujące dokumenty:

podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego,
życiorys i kwestionariusz osobowy,
odpis dokumentu stwierdzający uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego,
autoreferat,
wykaz publikacji uwzględniający dorobek naukowy,
informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz w zakresie kształcenia kadr,
dokument potwierdzający znajomość języka obcego lub oświadczenie na piśmie o możliwości poprowadzenia wykładu w języku obcym,
 informację dotyczącą uzyskanych grantów i projektów badawczych,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
inne ważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata/ki.
 

Planowane zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni z dniem 1.10.2022 r.

Kandydaci/tki, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.stodolna@wpa.uz.zgora.pl