Profesor wizytujący

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Zielonogórski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Zielona Góra, 27.05.2021 r.
Rektor

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ogłasza

KONKURS
na stanowisko

PROFESORA WIZYTUJĄCEGO

w Instytucie Nauk Prawnych

 

 

            Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018, poz.1668 z późniejszymi zmianami)

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

·     złożyć deklarację przystąpienia do konkursu,

·     przedstawić życiorys i kwestionariusz osobowy (dostępny w załączniku),

·     posiadać stopień doktora habilitowanego nauk prawnych,

·     posiadać wykształcenie prawnicze,

·       wykazać się dorobkiem naukowym w zakresie prawa cywilnego, filozofii prawa i historii prawa,

·       posiadać doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w szkołach wyższych w zakresie teorii prawa lub filozofii prawa, historii prawa oraz prawa cywilnego,

·       prezentować aktywny udział w konferencjach naukowych krajowych
i międzynarodowych,

·       posiadać doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej,

·       posiadać doświadczenie w kierowaniu i pozyskiwaniu krajowych i zagranicznych grantów naukowych i naukowych projektów badawczych,

·       wykazać się znajomością języka polskiego, angielskiego i niemieckiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych (poziom biegłości B2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia) potwierdzoną certyfikatem lub egzaminem przed Uczelnianą Komisją Egzaminacyjną.

 

Spełnienie wyżej wymienionych warunków należy potwierdzić następującymi dokumentami:

 

1)       podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego,

2)       życiorys i kwestionariusz osobowy,

3)       odpis dokumentu stwierdzający uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego,

4)       autoreferat,

5)       wykaz publikacji uwzgledniający dorobek naukowy,

6)       informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
oraz w zakresie kształcenia kadr,

7)       informację dotyczącą uzyskanych grantów i projektów badawczych,

8)       dokument potwierdzający znajomość języka obcego lub oświadczenie na piśmie o możliwości poprowadzenia wykładu w języku obcym,

9)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.06.2021 r.. w sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych, pl. Słowiański 9, pok.106.

Plac Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra pok. 13, tel. +48 68 328 2333.

 

            Kandydaci spełniający w/w warunki zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie przeprowadzenia konkursu.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·      Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·      Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiący od daty złożenia oferty,

·      Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·      Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·       Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·      Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na p.kochaniak-kurzawa@wpa.uz.zgora.pl