wykładowca

Instytut Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Zielonogórski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Zielona Góra, 20 maja 2021 r.
Rektor Uniwersytetu  Zielonogórskiego
ogłasza KONKURS na stanowisko wykładowcy
(w grupie pracowników dydaktycznych)

w Katedrze Informatyki i Automatyzacji Produkcji Instytutu Inżynierii Mechanicznej

 

            Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce /Dz. U. z 2018 r. poz.1668z późniejszymi zmianami).

 

Kandydaci przystępujący do konkursu na to stanowisko powinni posiadać tytuł magistra inżyniera nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna i mieć doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarze modelowania i analizy procesów produkcyjnych.

Mile widziane jest doświadczenie zawodowe kandydata odbyte na dowolnym stanowisku konstruktora lub technologa.

Wymagane kluczowe kompetencje: obsługa sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego do badań w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, silna motywacja do pracy dydaktycznej i naukowej, samodzielność w wyszukiwaniu tematów badawczych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:

 

·                                deklarację przystąpienia do konkursu,

·                                życiorys i kwestionariusz osobowy,

·                                odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, II stopień, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

·                                wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego,

·                                opinię samodzielnego pracownika naukowego,

·                                zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,

 

Spełnienie wyżej wymienionych warunków należy potwierdzić dokumentami
w sekretariacie Dyrektora Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Z. Szafrana 4, pok. 245.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 21 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 miesięcy od jego ogłoszenia.

Prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy  ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·       Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·       Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiący od daty złożenia oferty,

·       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·       Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·        Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·       Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na j.grzesiak@wm.uz.zgora.pl