wykładowca

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uniwersytet Zielonogórski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Zielona Góra, 10.05.2021
Rektor

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ogłasza

KONKURS
na stanowisko

WYKŁADOWCY

(w grupie dydaktycznej)

 

w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych

 

            Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018, poz.1668 z późniejszymi zmianami).

 

Od kandydatów na stanowisko wykładowcy oczekuje się:

·           ukończenia studiów na kierunku informatyka lub pokrewnym

·           mile widziane doświadczenie dydaktyczne (ugruntowana wiedza np. w zakresie programowania, optymalizacji, metod numerycznych, uczenia maszynowego).

·           mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych.

·           mile widziany dorobek naukowy (publikacje i udział w konferencjach)

 

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych następujące dokumenty:

 

Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
·         CV i kwestionariusz osobowy,

·         Autoreferat zawierający:

– działalność dydaktyczną

– działalność organizacyjną;

            – zakres badawczy i osiągnięcia np. udział w projektach, publikacje

·         Kserokopię nadania stopnia magistra inżyniera lub doktora nauk inżynieryjno-
technicznych

 

Termin składania zgłoszeń upływa: 02.06.2021

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Z. Szafrana 2, pok. 427, 65-417Zielona Góra

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2. miesięcy od jego ogłoszenia.

Planowany termin zatrudnienia: 01.09.2021

Uniwersytet Zielonogórski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·       Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·       Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiący od daty złożenia oferty,

·       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·       Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·        Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·       Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.