lektor języka angielskiego

Centrum Kształcenia Językowego
Uniwersytet Zielonogórski

REKTOR
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

na zatrudnienie pracownika w grupie dydaktycznej na stanowisku

LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z  2018 r., poz. 1668 z p. zm.).

Wymagane kwalifikacje:

–      posiadanie stopnia magistra w zakresie filologii angielskiej,

–      minimum 10-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w zakresie nauczania języka angielskiego jako języka obcego dla potrzeb specjalistycznych i akademickich (studia pierwszego i drugiego stopnia) ze szczególnym uwzględnieniem branży administracyjno-prawniczej oraz techniczno-informatycznej,

–      minimum 10-letnie doświadczenie w zakresie praktyki tłumacza przysięgłego języka angielskiego oraz tłumaczeń ustnych,

–      doświadczenie w zakresie tłumaczenia dokumentów, tekstów oraz artykułów naukowych,

–      umiejętność opracowywania programów nauczania języka obcego, materiałów dydaktycznych, testów oraz egzaminów dla studentów,

–      doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych dla studentów uczelni wyższej,

–      znajomość struktury i funkcjonowania uczelni,

–      umiejętność pracy w zespole,

–      płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wykaz wymaganych dokumentów:
–      podanie kandydata kierowane do JM Rektora UZ,

–      życiorys,

–      odpis dyplomu uzyskania stopnia magistra,

–      kwestionariusz osobowy wraz z fotografią.

Termin składania dokumentów upływa – od 28.01 do 27.02.2021

Dokumenty prosimy składać na adres:

SEKRETARIAT UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO UZ
ul. Podgórna  50, budynek A-0, pok. 09A, 65-246 Zielona Góra

lub

w formie elektronicznej na adres: biuro@uckj.uz.zgora.pl

Planowany termin zatrudnienia – 1.04.2021

Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze (65-417), przy  ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·      Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·      Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty,

·      Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·      Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·      Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·      Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Zielona Góra, 28.01.2021 r.