profesor uczelni

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uniwersytet Zielonogórski

Zielona Góra, 1.04.2021 
Rektor

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ogłasza

KONKURS
na stanowisko

PROFESORA UCZELNII

(w grupie badawczo-dydaktycznej)

 

w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych

 

            Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018, poz.1668 z późniejszymi zmianami).

 

Od kandydatów na stanowisko profesora uczelni oczekuje się:

·         dyplomu doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

·         dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w czasopismach specjalistycznych

·         doświadczenia dydaktycznego (ugruntowana wiedza np. w zakresie systemów dyskretnych, teoretycznych podstaw informatyki czy teorii optymalizacji).

 

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych następujące dokumenty:

 

Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
·       CV i kwestionariusz osobowy,

·       Autoreferat zawierający:

– zakres badawczy i osiągnięcia, np. wykaz publikacji w czasopismach i referatów konferencyjnych

– działalność dydaktyczną

– działalność organizacyjną;

·       Kserokopię nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych

 

Termin składania zgłoszeń upływa: 05.05.2021

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Z. Szafrana 2, pok. 427, 65-417 Zielona Góra lub elektronicznie na adres: sekretariat@issi.uz.zgora.pl

List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Uniwersytet Zielonogórski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2. miesięcy od jego ogłoszenia.

Planowany termin zatrudnienia: 1.09.2021

 

 

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·      Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·      Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiący od daty złożenia oferty,

·      Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·      Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·       Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·      Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.