profesor uczelni

Instytut Psychologii
Uniwersytet Zielonogórski

Zielona Góra, 22.03.2021 r.
Rektor

Uniwersytetu  Zielonogórskiego

ogłasza

KONKURS
na stanowisko

PROFESORA UCZELNI

(w grupie pracowników dydaktycznych)

 

w Instytucie Psychologii

 

 

            Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018, poz.1668 z późniejszymi zmianami)

Kandydat powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

·         ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia,

·         stopień doktora habilitowanego nauk społecznych lub humanistycznych,

·         dorobek naukowy w zakresie psychologii społecznej i/lub poznawczej,

·         doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej z psychologii,

·         umiejętności w zakresie psychologii komunikacji, negocjacji, perswazji językowej, zarządzania grupą, zarządzania czasem, prowadzenia treningów w biznesie i/lub edukacji,

·        doświadczenie praktyczne w psychologii stosowanej, mile widziane doświadczenie  we współpracy z firmami zagranicznymi;

·         biegła znajomość języka polskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku,

·         znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego, w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych (poziom biegłości B2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia) potwierdzoną certyfikatem lub egzaminem przed Uczelnianą Komisją Egzaminacyjną.

 

 

Spełnienie wyżej wymienionych warunków należy potwierdzić dokumentami
w sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69, pok. P106.

Termin składania dokumentów upływa w dniu  23.04.2021 r.

 

            Kandydaci spełniający w/w warunki zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie przeprowadzenia konkursu.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:

·       Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.

·       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),

·       Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiący od daty złożenia oferty,

·       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

·       Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·        Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

·       Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.