wykładowca

Instytut Nauk Medycznych
Uniwersytet Zielonogórski

Zielona Góra 10.02.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ogłasza  konkurs 

na  stanowisko wykładowcy (w grupie dydaktycznej )

W Instytucie nauk medycznych

 

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 20 lipca 2018 r. oraz posiadają udokumentowany dorobek w zakresie nauki, dydaktyki i kształcenia kadr odpowiadający wymogom stawianym kandydatowi na stanowisko asystenta.

 

Od kandydatów na stanowisko wykładowcy oczekuje się:

§  ukończenia studiów na kierunku medycznym,

§  dorobku naukowego z zakresu nauk medycznych i/lub nauk o zdrowiu,

§  doświadczenia dydaktycznego – prowadzenie zajęć na wyższych uczelniach medycznych – przedmiot „Choroby zakaźne”

§  znajomości języka angielskiego.

 

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Nauk Medycznych następujące dokumenty:

§  Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

§  Życiorys i kwestionariusz osobowy.

§  Kopia dyplomu ukończenia studiów.

§  Informacja o aktywności naukowej i dydaktycznej.

§  Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Termin składania zgłoszeń upływa: 9.03.2021

Dokumenty prosimy składać na adres:

Instytut Nauk Medycznych UZ; ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra, sekretariatinm@cm.uz.zgora.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 miesięcy od jego ogłoszenia.

Planowany termin zatrudnienia od 04.2021 r.

Uniwersytet Zielonogórski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:
•        Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.
•        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),
•        Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty,
•        Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
•        Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
•       Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
•       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,
•       Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.