adiunkt

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– posiadanie stopnia doktora nauk prawnych
– posiadanie dorobku naukowego w zakresie praw człowieka oraz doświadczenia w pracy dydaktycznej
– płynna znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego i niemieckiego.
Mile widziane doświadczenie w zakresie praw człowieka.
Stanowisko adiunkta oferowane jest w Katedrze Praw Człowieka w pełnym wymiarze czasu pracy.