asystent badawcz-dydaktyczny

  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Kryteria kwalifikacyjne:

·      ukończone studia magisterskie w dyscyplinie ekonomia i finanse

·      aktywna działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych,

·      co najmniej 1 publikacja w czasopismach z list MNiSW,

·      przygotowanie merytoryczno-dydaktyczne do zajęć prowadzonych w Katedrze,

·      znajomość języków obcych – preferowany język angielski.

Wymagane dokumenty:

1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,

2. życiorys zawodowy,

3. kwestionariusz osobowy [ link ],

4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a [ http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ],

6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ],

8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu artykułu 120 ustawy z dnia 18 lipca 2020 roku (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 478),

9. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata [ link ],

10. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N,

11. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.

Informacje:   

·      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·      Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·      Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205 zł.

·      Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo,
ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie do dnia 10 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wne@uwm.edu.pl