adiunkt

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

zatrudni

adiunkta w grupie pracowników badawczych

INSTYTUCJA: Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczych – post-doc (24 miesiące)

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 13.05.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.06.2021

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: tomasz.rewicz@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: konkurs na stanowisko adiunkta, zoologia bezkręgowców, ekologia, gatunki inwazyjne, Amphipoda

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

·        zatrudnienie finansowane w ramach projektu Sonata 14 (Narodowe Centrum Nauki) pt. „Czy złe może stać się gorszym? Eksperymentalna ocena sukcesu dwóch zróżnicowanych genetycznie frontów inwazji skorupiaka Dikerogammarus villosus i możliwości powstania superhybrydy o wyższym potencjale inwazyjnym”

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać:

stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność: zoologia;
doświadczenie naukowe, poparte co najmniej 8 publikacjami z bazy JCR (Lista Filadelfijska) z w/w specjalności naukowej, w przynajmniej dwóch powinien być pierwszym i/lub korespondencyjnym autorem;
co najmniej rocznego, międzynarodowego doświadczenia w pracy naukowej (np.: zagraniczne staże/stypendia);
biegłą znajomość języka angielskiego;
prawo jazdy kategorii B
Od kandydata oczekuje się:

doświadczenie w zakresie oznaczania i zbierania skorupiaków obunogich (Amphipoda)
doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym: ekstrakcja DNA, amplifikacji DNA, elektroforeza pozioma, czyszczenie enzymatyczne produktów amplifikacji;
zaawansowana znajomość metod statystycznych i umiejętność stosowania ich w badaniach ekologicznych;
znajomości metodologii analiz danych molekularnych wykorzystywanych w badaniach bioróżnorodności
gotowość do prowadzenia badań interdyscyplinarnych;
·        doświadczenia w pracy zespołowej;

·        doświadczenia w badaniach terenowych i organizacji ekspedycji badawczych;

aktywne uczestnictwo w planowaniu badań, analizie wyników oraz przygotowywaniu manuskryptów publikacji, a także prezentacji wyników na konferencjach naukowych;
prowadzenie dokumentacji badawczej, w tym przygotowywanie okresowych raportów z wykonanych zadań.
 Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.06.2021

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.