Adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: - zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Adiunkt badawczo-dydaktyczny Katedra Nanobiotechnologii, Instytut Biologii

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nanobiotechnologii na podstawie umowy o pracę – 1 etat.

Informacje o konkursie:

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne

Data ogłoszenia: 08.03.2022

Termin składania ofert: 15.04.2022-30.04.2022 do godz. 15.00

LINK DO STRONY:

SŁOWA KLUCZOWE: nanobiotechnologia, nanocząstki węgla, fizykochemia nanocząstek, macierz zewnątrzkomórkowa

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Katedra Nanobiotechnologiii – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę od 01.09.2022.

Kandydat/-tka powinien/-a posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne, chemiczne pokrewny. Kandydat/ka powinien/-a także posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego – minimum 8 publikacje. Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować doświadczenie
w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe np. złożony projekt w Konkursie NCN lub w innych podobnych instytucjach. Kandydat/tka powinien posiadać udokumentowaną dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.

Obowiązkiem kandydata/-tki będzie udział w już prowadzonych badaniach naukowych w Katedrze Nanobiotechnlogii w Instytucie Biologii SGGW lub też samodzielne prowadzenie badań naukowych również aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz pisanie artkułów naukowych do czasopism o znacznym współczynniku oddziaływania (IF>3,0).

Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie prowadzenie wykładów i ćwiczeń na różnych kierunkach studiów w SGGW głównie w języku polskim, z przedmiotów realizowanych w Katedrze Nanobiotechnologii.

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów-/tek dodatkowym atutem będzie: doświadczenie kandydata/ -tki w realizacji i kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez NCN, NCBiR czy też podobne instytucje finansowe, przyznające fundusze na badania naukowe w trybie konkursowym, odbyte staże w Polsce lub/i za granicą, liczba publikacji naukowych, ich wartość punktowa, liczba cytowań wg WoS oraz posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim.

Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie także, niezbędne do prawidłowego realizowania badań naukowych i dydaktyki przetwarzanie danych i obowiązki administracyjne z tego wynikające. Cechą korzystną będzie udokumentowane doświadczenie we współpracy przy organizacji konferencji naukowych, seminariów itp. oraz gotowość do podejmowania się tego typu aktywności w nowym miejscu pracy.

Poszukiwany jest kandydat (-tka), powinien/-a charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

 

•    Umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

•    Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams,

•    Posiadać wiedzę z zakresu charakterystyki fizycznej, chemicznej i właściwości biologicznych nanocząstek

•    Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

•    Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i piśmie.

Oferujemy:

•    Podjęcie pracy na podstawie umowy o prace,

•    Możliwość uczestniczenia w już realizowanych badaniach w Katedrze Nanobiotechnologii,

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii SGGW
w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój 013 następujące dokumenty:

•      życiorys w języku polskim,

•      odpis dyplomu,

•      wykaz opublikowanych prac,

•      1-2 stronicowa koncepcja badań w nowym miejscu pracy,

Dodatkowe informacje: dr hab. Sławomir Jaworski , pok. P/134, budynek. 23, ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa, tel. (+48-22) 5936675, e-mail: slawomir_jaworski@sggw.edu.pl. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy, po wstępnej selekcji, Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę z wybranymi kandydatami, komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić́ żadnego kandydata do zatrudnienia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 12.05.2022

Załączniki