Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Słupsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska asystenta w Instytucie Biologii w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy*, dodatkowym miejscu pracy*,

Nasze wymagania

 • posiadać dyplom magistra
 • posiadać udokumentowane doświadczenie dydaktyczne
 • tematyka pracy doktorskiej z zakresu fizjologii roślin
 • posiadać umiejętności obejmujące znajomość technik LC-MS, mikroskopii konfokalnej
 • posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie prowadzenia zajęć laboratoryjnych zarówno dla studentów krajowych jak i obcokrajowców, seminariów naukowych, wygłaszania referatów i pisania publikacji naukowych
 • posiadać udokumentowaną aktywność międzynarodową
 • posiadać kompetencje ogólne takie jak dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej oraz pracy w zespole
 • posiadać doświadczenie w pracy badawczej w zakresie fizjologii roślin i biochemii roślin
 • posiadać umiejętność i znajomość metod stosowanych w fizjologii roślin i biochemii roślin
 • prowadzone badania naukowe powinny znajdować się w dyscyplinie nauk biologicznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie ćwiczeń z zakresu fizjologii roślin, biochemii oraz realizacja ćwiczeń terenowych dla studentów kierunku Biologia
 • udział w działaniach organizacyjnych i promocyjnych Instytutu Biologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
 • realizacja indywidualnego rozwoju naukowego w zakresie fizjologii roślin oraz praca w zespołach badawczych Instytutu Biologii.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku).
 • 2. Kwestionariusz osobowy
 • 3. Życiorys
 • 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego
 • 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 • 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*.
 • 9. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki