Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Instytut Nauk Technicznych
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz.742)– zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 73 do § 76 Statutu Uczelni ogłasza konkurs na stanowisko Profesora uczelni w Instytucie Nauk Technicznych w grupie pracowników dydaktycznych
Data ogłoszenia: 17.06. 2024 r.
Termin składania ofert: 17.07. 2024 r.
Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 1 roku z możliwością przedłużenia, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia dr hab. lub równoważnego w zakresie dyscypliny informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka
 • min. 20 letnie doświadczenie w pracy na uczelni wyższej w charakterze nauczyciela akademickiego
 • udokumentowana działalność w zakresie realizacji i/lub oceny projektów dydaktycznych (np. finansowanych z EFS)
 • autorstwo lub współautorstwo skryptów i/lub podręczników dydaktycznych

Mile widziane

 • udokumentowana znajomość przynajmniej jednego języka obcego
 • zajmowanie się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru
 • działania w zakresie technologii systemów dozoru firmy Satel
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej
 • przygotowywanie projektów dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • realizacja zadań związanych z kształceniem studentów
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w językach obcych
 • udział w projektach naukowo-badawczych, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym w językach: polskim i obcych
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 ustawy z 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • wykaz publikacji (z ostatnich 4 lat)
 • wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat (ka)
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu i zadeklarowania UKEN jako podstawowego miejsca pracy)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.);
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załączniki