Adiunkt stanowisko badawcze

Katedra Biofizyki Ogólnej
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Praca będzie polegać na prowadzeniu badań naukowych, na autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, pozyskiwaniu środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach, rozpowszechnianiu wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników oraz na aktywnym uczestnictwie w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni.

Nasze wymagania

  • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać: • stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych uznawany w Polsce; • 1000 pkt. z publikacji ≥ 100 pkt. MEiN lub patentów, w tym w co najmniej jednej publikacji ≥ 100 pkt. MEiN w roli pierwszego autora albo autora korespondującego; • doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych, transfekcji komórek (RNAi, CRISPR/Cas9), izolacji kwasów nukleinowych z kultur komórkowych i tkanek wraz z analizą RT-qPCR, oznaczeń z wykorzystaniem cytometrii przepływowej, analizy mikroskopowej, testu kometowego; • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków do komisji etycznej i bioetycznej oraz w prowadzeniu doświadczeń in vivo (Mus musculus, Rattus norvegicus); • wiedzę w zakresie polimerów ze szczególnym uwzględnieniem nanocząsteczek oraz ich kompleksów z lekami przeciwnowotworowymi; • znajomość języka polskiego, zarówno w mowie, jak i w piśmie;• umiejętność pisania: tekstów publikacji, projektów badawczych, obsługi komputera (znajomości MS Office, Photo Draw Graphics Suite, Corel Draw, Statistica) oraz dobra znajomość języka angielskiego; Od kandydata oczekuje się przedstawienia opinii przełożonego z obecnego miejsca pracy określającą predyspozycje do pracy w placówce naukowo-dydaktycznej.

Mile widziane

  • doświadczenie w realizacji zadań badawczych projektu naukowego lub/i kierowaniu własnym projektem badawczym.

Zakres obowiązków

  • • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, polegające na realizacji grantu, kierowaniu programem badawczym lub uczestnictwie w międzynarodowym programie badawczym, a także na autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych; • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego; • wsparcie uczestników szkół doktorskich w realizacji badań i rozwoju naukowym.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).