asystent

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
MIASTO: Oświęcim
STANOWISKO: asystent, (6/2021/INHiS)
DZIEDZINA NAUKOWA: nauki społeczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
W ZAKRESIE: psychologii wychowawczej i społecznej oraz nauk ekonomicznych
DATA OGŁOSZENIA: 14 maja 2021roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 maja – 16 czerwca 2021 roku
LINK DO STRONY: https://www.uczelniaoswiecim.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: psychologia wychowawcza i społeczna, ekonomia
OPIS:
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ogłasza konkurs na stanowisko: asystent.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm) i § 60 ust. 4 Statutu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
KANDYDAT POWINIEN:
1) tytuł zawodowy – magistra w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, dyscyplinie ekonomia i finanse,
2) dorobek naukowy z zakresu psychologii lub i ekonomii
3) kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej
4) doświadczenie dydaktyczne z zakresu prowadzenia zajęć z psychologii wychowawczej i społecznej oraz w zakresie nauk ekonomicznych
5) przynajmniej roczny staż pracy w szkolnictwie wyższym
6) preferowane osoby dla których MUP im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem z uwzględnieniem numeru konkursu, którego to podanie dotyczy oraz z wyraźnym wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny
naukowej oraz Instytutu, w ramach którego konkurs został rozpisany, z zastrzeżeniem, że każdy konkurs wymaga złożenia osobnego podania;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu, jeżeli jest wymagane na danym stanowisku;
4) dokumenty potwierdzające dorobek kandydata (kserokopie posiadanych dyplomów o nadaniu stopni i tytułów naukowych);
5) przebieg pracy zawodowej (życiorys zawodowy), z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych (w tym publikacji), dydaktycznych i organizacyjnych – w zależności od rodzaju stanowiska (autoreferat charakteryzujący osiągnięcia naukowe i dydaktyczne);
6) oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, korzystania z praw publicznych i niekaralności-załącznik nr 1 do informacji o konkursie;
7) oświadczenie o wyborze uczelni jako podstawowego / dodatkowego miejsca pracy-załącznik nr 2 do informacji o konkursie;
8) w przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie, niż wynikający z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych poza tymi, które są prawnie wymagane) – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie poza tymi, które są prawnie wymagane zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego-załącznik nr 3 do informacji o konkursie.
Załączniki do informacji o konkursie są zgodne z Zarządzeniem nr 27/2021 Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu Zasady i tryb przeprowadzania konkursów dotyczących zatrudniania nauczycieli akademickich w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; ul. Kolbego 8; 32-600 Oświęcim lub osobiście: Kancelaria Ogólna pokój 1.13 Collegium Primum.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 16 czerwca 2021 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 czerwca 2021 roku
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość niezawarcia umowy z osobą, która wygrała konkurs.
W szczególności uzależnione jest to od wyników rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu nie zapewnia mieszkań.
Prosimy o składanie dokumentacji w czytelnie opisanych teczkach według wzoru:
 Imię i nazwisko kandydata,
 numer konkursu/rok/symbol,
 nazwa Instytutu oraz stanowiska, na jakie kandydat aplikuje.
Po zakończeniu procesu rekrutacji wszystkie dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, będą zniszczone po terminie jednego miesiąca, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.
Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO1 można się zapoznać w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, na jej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Rektor
MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego
dr Sonia Grychtoł, prof. MUP
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1, z późn. sprostowaniem.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria@uczelniaoswiecim.edu.pl