Profesor Uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz Wydziale Ekonomicznym w Opolu.

 
POSZUKIWANE KOMPETENCJE

 • co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego (dziedzina nauk o zarządzaniu i jakości)
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Preferowani będą Kandydaci:

 • posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim (mile widziane także w j. angielskim),
 • wykazujący się aktywną działalnością naukową,
 • posiadający dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach,
 • posiadający doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych.

OFERUJEMY

 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym,
 • system benefitów pracowniczych.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na podstawowym miejscu pracy,
 • pensum dydaktyczne wynikające z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać opisane poniżej dokumenty, korzystając z formularza dostępnego po kliknięciu „aplikuj” pod ogłoszeniem na stronie https://www.wsb.pl/wroclaw/poznaj-wsb/o-uczelni/oferty-pracy

Wnioski do konkursu na w/w stanowisko powinny mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu)
2. list motywacyjny zawierający w szczególności obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych ( w tym opis udziału w projektach badawczo – rozwojowych) oraz opis najważniejszych osiągnięć dydaktycznych
3. zestawienie publikacji naukowych oraz plan aktywności naukowej na najbliższe lata
4. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji (kopie zrealizowanych szkoleń, posiadane certyfikaty)
5. referencje osób ze środowiska akademickiego lub zawodowego.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 maja 2021 roku.
Zgłoszenia Kandydatów zostaną rozpatrzone przez Komisję w składzie:
• prof. dr hab. inż. Jacek Mercik – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
• dr Marek Natalli – Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
• dr Joanna Nogieć – Wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kandydatów przed rozstrzygnięciem Konkursu na bezpośrednie rozmowy, uszczegóławiające informacje przekazane w dokumentacji konkursowej
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 czerwca 2021 roku.

 

Na wszelkie pytania odpowiedź można uzyskać pod adresem email: joanna.ukleja@wsb.wroclaw.pl