Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Miejsce pracy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarzadzania
Miasto: Łódź
Stanowisko: adiunkt w wymiarze pełnego etatu (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
Dyscyplina naukowa: Nauki o zarządzaniu i jakości
Data ogłoszenia: 17.04.2024
Termin składania ofert: 16.05.2024
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel.: 42 635 52 34 lub e-mail: kz.wz@uni.lodz.pl

Nasze wymagania

  • Wymagania: Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:  stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (dyplom musi być uznawany w Polsce);  zainteresowania badawcze z zakresu zarządzania potwierdzone dorobkiem naukowym z tej tematyki – co najmniej 3 publikacje (w postaci monografii, rozdziałów monografii lub artykułów) z ostatnich 3 lat;  doświadczenie związane z projektowaniem i realizacją badań naukowych z obszaru zarządzania – uczestnictwo jako kierownik lub wykonawca w przynajmniej 1 projekcie badawczym w ciągu ostatnich 3 latach;  co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim (w języku polskim i angielskim) w zakresie zarządzania;  biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych i przygotowywania tekstów naukowych;  bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców).

Mile widziane

  • Dodatkowym atutem będzie:  doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów badawczych;  posiadanie publikacji w języku obcym kongresowym;  uczestnictwo i wystąpienia na konferencjach naukowych;  recenzowanie publikacji w czasopismach naukowych;  praktyczne doświadczenie zawodowe w zarządzaniu.

Zakres obowiązków

  • Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych: · prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; · terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; · udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; · przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych; · opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; · prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych; · opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; · przeprowadzanie konsultacji ze studentami; · podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; · dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; · wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
  • Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych: · prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; · pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; · rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; · aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; · udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); · kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; · doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, · przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; · realizacja innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków.
  • Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych: · praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; · praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; · organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; · organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; · pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów; · inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć: • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ oraz wymienione poniżej załączniki:  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera),  CV, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, projektów badawczych itp.),  kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora,  dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia, staże, posiadane certyfikaty (także językowe),  oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języka angielskiego (w przypadku braku certyfikatu),  informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),  klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).