Asystent w Instytucie Matematyki

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

REKTOR

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Matematyki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 17.05.2021 r.

Termin składania ofert: 16.06.2021 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na okres do czterech lat, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zaangażowanie w pracę naukową, w tym aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe krajowe i międzynarodowe. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)      posiadanie co najmniej tytułu magistra nauk matematycznych lub informatyki lub nauk pokrewnych,

2)      czynna znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej B2 lub deklaracja uzyskania takiego certyfikatu w okresie roku od zatrudnienia.

Dodatkowym atutem będzie:

1)      otwarty przewód doktorski w dyscyplinie matematyka lub stopień doktora nauk matematycznych lub informatyki.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)      czynny udział w pracach badawczych jednej z katedr w IM UP,

2)      współpraca w przygotowaniu aplikacji o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych,

3)      regularne publikowanie wyników naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,

4)      aktywny udział w pracach organizacyjnych Instytutu Matematyki,

5)      prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie,

6)      podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)        podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)       kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)        kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych lub uzyskania stopni naukowych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

4)      wykaz publikacji,

5)      wykaz wystąpień konferencyjnych,

6)      wykaz projektów badawczych w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

7)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

8)      opinia promotora w przewodzie doktorskim (dotyczy doktorantów),

9)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

10)  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

11)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

12)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Instytut Matematyki, pok. 219, Kraków, lub drogą mailową na adres email: instmat@up.krakow.pl (preferowana forma aplikowania) do dnia 16.06.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna (on-line): 28 lub 29 czerwca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 30.06.2021 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2021 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem; ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Matematyki, pok. 219 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków w terminie 30 od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl