Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Centrum Analiz Statystycznych
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Nasze wymagania

 • 1. legitymować się stopniem doktora;
 • 2. posiadać co najmniej 2-letni staż pracy dydaktycznej w uczelni wyższej, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotu biostatystyka
 • 3. posiadać pozytywne oceny przełożonych i studentów
 • 4. wykazywać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne prowadzenie zajęć
 • 5. złożyć oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • 6. spełniać wymagania art. 113 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zmianami), tj: a) mają pełną zdolność do czynności prawnych, b) korzystają z pełni praw publicznych, c) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat, e) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni,

Mile widziane

 • udział w szkoleniach dotyczących dydaktyki i/lub metod statystycznych oraz autorstwo lub współautorstwo publikacji popularno-naukowych lub dotyczących dydaktyki

Zakres obowiązków

 • Realizacja zadań związanych z działalnością dydaktyczną

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. wniosek konkursowy dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • 2. kwestionariusz osobowy dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • 3. oświadczenia określone w Regulaminie konkursu dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • 4. dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych
 • 5. informacje o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • 6. kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,