adiunkt badawczo-dydaktyczny

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej w Instytucie Psychologii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 14 czerwca 2021

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 18 czerwca 2021 – zatrudnienie od 1 lipca 2021

Słowa Kluczowe: adiunkt, psychologia wykluczenia społecznego, psychologia agresji, psychologia zaburzeń osobowości, psychologia seksualności człowieka

Wymagania:

Instytut Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Zapraszamy do współtworzenia dynamicznego i kreatywnego zespołu naukowo-badawczego.

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

-stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii (warunek konieczny);
-biegła znajomość języka angielskiego potrzebna do pisania artykułów naukowych i prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku (certyfikat na poziomie C1);
-doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu: psychoseksuologii, diagnozy osobowości, psychologii zaburzeń osobowości, pracy terapeutycznej z pacjentem zagrożonym społecznie, psychologii różnic indywidualnych;
-doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim w związku z obowiązkiem przygotowywania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku angielskim;
-doświadczenie zawodowe w jednym lub więcej niżej wymienionych obszarów:
a)      praca z dziećmi, młodzieżą w placówkach edukacyjnych;

b)      praca terapeutyczna z pacjentem indywidualnym, parami i rodziną;

c)       praca z pacjentem zagrożonym wykluczeniem społecznym, ubóstwem, beneficjentem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

d)     praca terapeutyczna z grupą jak również z pacjentem po odbyciu kary pozbawienia wolności;

e)      praca psychologiczna z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

-doświadczenie w prowadzeniu badań (w zakresie: pracy z pacjentem ubogim, zagrożonym wykluczeniem społecznym; pracy z dzieckiem/nastolatkiem z rodziny zagrożonej ubóstwem; psychologii zaburzeń osobowości; psychologii seksualności człowieka) potwierdzone zaangażowaniem w projekt naukowy (umowa, rekomendacja kierownika projektu);
-udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie wykluczenia społecznego, ubóstwa i agresji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, psychologii zaburzeń osobowości, psychologii seksualności człowieka; -kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za publikacje w czasopismach z Impact Factor;
-uczestnictwo w postaci wystąpień w konferencjach naukowych; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za udział w komitecie organizacyjnym lub naukowym konferencji naukowej co najmniej o zasięgu krajowym;
-ukończenie szkolenia nadającego certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych lub bycie w trakcie tego szkolenia:
a)      szkolenie z zakresu terapii systemowej,

b)      kurs mediatora sądowego,

c)       szkolenie z zakresu psychoseksuologii.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, pok. C325) lub wysłanie na adres email: ipug@ug.edu.pl następujących dokumentów do 14 czerwca 2021:

-Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
-Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

-Odpis dyplomu doktorskiego
-Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
-Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego
-Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących doświadczenia/umiejętności opisanych w ogłoszeniu (certyfikaty, zaświadczenia, umowy, rekomendacje).
W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko adiunkt w Uniwersytecie Gdańskim/Instytut Psychologii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.       Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.       Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

4.       Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy – Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.       Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7.       Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8.       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9.       Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych,

b)      prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)       prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f)       prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl