asystenta badawczo-dydaktycznego

Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera i ukończyły studia na kierunku na kierunku Geodezja i Kartografia oraz mają otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia lub inżynieria lądowa i transport,
biegle posługują się językiem polskim oraz wykazują znajomość języka obcego nowożytnego,
legitymują się czteroletnim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta z przedmiotów o tematyce prawno-administracyjnej w geodezji i gospodarce przestrzennej, a także gospodarki nieruchomościami, na kierunkach Gospodarka Przestrzenna, Geodezja i Kartografia,
ukończyły kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli akademickich,
ukończyły lub są w trakcie studiów podyplomowych z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego,
legitymują się dorobkiem naukowym.
 

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:

·         zamiłowanie i predyspozycje do pracy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,

·         umiejętność pracy samodzielnej oraz współpracy w zespole,

·         wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy,

·         biegła znajomość Pakietu Microsoft Office.

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

·         posiada kwalifikacje określone w Ustawie,

·         ma pełną zdolność do czynności prawnych,

·         nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

·         korzysta w pełni z praw publicznych,

·         zadeklaruje prowadzenie badań w inżynierii lądowej i transport.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wisig@urk.edu.pl