profesor uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Budownictwa

 

Opis zadań na stanowisku:

prowadzenie działalności naukowej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,
kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem (szczególnie opieka nad doktorantami),
prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa budowlanego,
praca organizacyjna na rzecz uczelni,
podnoszenie kompetencji zawodowych,
inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki.
 

Wymagania wobec kandydata:

 

posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,
posiada dorobek naukowy potwierdzony publikacjami w renomowanych czasopismach z zakresu budownictwa ogólnego lub materiałoznawstwa budowlanego
posiada doświadczenie dydaktyczne i był/a promotorem lub promotorem pomocniczym w przynajmniej jednym zakończonym nadaniem stopnia naukowego doktora postępowaniu doktorskim,
pełni bądź pełnił/a funkcję koordynatora ze strony Uczelni lub kieruje bądź kierował/a projektem badawczym finansowanym przez krajową lub zagraniczną instytucję finansującą badania naukowe,
wykazuje się istotną aktywnością naukową realizowaną we współpracy z więcej niż jedną uczelnią lub instytucją naukową, w szczególności zagraniczną,
odbył przynajmniej 6-miesięczny staż badawczy w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej albo staż typu post-doc w projekcie badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych;
posiada znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2) i biegłą znajomość języka polskiego.
nie został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy na Uczelni z zakazem wykonywania pracy na uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;
ma pełną zdolność do czynności prawnych;
korzysta z pełni praw publicznych;
nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

Oferujemy:

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,
możliwość rozwoju zawodowego,
atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy, pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe
atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

życiorys naukowy,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,
spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr,
wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,
dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu – wymagane na etapie rozmowy rekrutacyjnej
 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres cv@upwr.edu.pl w terminie do dnia 10.04.2022 roku w dopiskiem w tytule maila: „Profesor Uczelni w KB”

Dokumenty powinny zawierać:

informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 

Zawarcie informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
przysługuje Państwu prawo:dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Edukacji.
Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom/kandydatkom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.