Adiunkt badawczy

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Lublin 28.06.2021r.

OGŁOSZENIE

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziały Farmaceutycznego w terminie do dnia   27.07.2021r.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

1.       Podanie skierowane do Dziekana.

2.       Życiorys.

3.       Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.       Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.       Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

6.       Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.

7.       Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

8.       Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.

9.       Certyfikat Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

10.   Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy.

11.   Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają określone wymogi oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.       Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

2.       Posiadać wiedzę dotyczącą metod statystycznych i obsługi specjalistycznego oprogramowania.

3.       Posiadać czynną znajomość języka angielskiego i czynną znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.

4.       Posiadać wymagane wskaźniki określone w § 10 Zarządzenia Rektora UM w Lublinie w sprawie kryteriów i trybie oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich – dla stanowiska adiunkta (zał. nr 7)

5.       Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydanym przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z oryginałem do wglądu.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Katarzyny Tarkowskiej – pracownika Wydziału Farmaceutycznego UM ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, te. 81 448 70 03

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzynatarkowska@umlub.pl