Lektor stanowisko dydaktyczne

Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ogłasza
KONKURS na stanowisko
LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
w wymiarze pełnego etatu

Nasze wymagania

 • stopień zawodowy magistra filologii angielskiej
 • udokumentowane przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego
 • znajomość współczesnych metod nauczania języków obcych oraz doświadczenie w nauczaniu z wykorzystaniem nowych technologii
 • poświadczone uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, warsztatach i kursach doszkalających lub ukończonych studiach podyplomowych
 • dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 742, z późn. zm.)

Mile widziane

 • doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka specjalistycznego

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych w zakresie specjalistycznego języka angielskiego dla studentów na poziomie językowym B2-C1
 • gotowość do prowadzenia lektoratów języka angielskiego ze studentami obcokrajowcami
 • przygotowywanie testów kontrolnych, semestralnych i egzaminacyjnych weryfikujących efekty kształcenia oraz sprawdzających kompetencje językowe studentów
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych rozwijających zainteresowania studentów w zakresie języka specjalistycznego
 • udział w pracach dydaktycznych i organizacyjnych UCJO
 • gotowość do prowadzenia powierzonych lektoratów języka angielskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Oferujemy

 • MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
 • UDZIAŁ W SZKOLENIACH I KONFERENCJACH, W TYM ZAGRANICZNYCH
 • UDZIAŁ W PROJEKTACH
 • BOGATĄ OFERTĘ SOCJALNĄ

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) - oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu

Załączniki