adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Biuletyn Informacji Publicznej – Biuro Rektora
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria materiałowa

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria materiałowa

DATA ROZPOCZĘCIA SKŁADANIA OFERT: 05.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 06.08.2021 r.

OKRES ZATRUDNIENIA: czas określony

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: detektory podczerwieni, fotoluminescencja, rozpraszanie ramanowskie, optyczna charakteryzacja warstw półprzewodnikowych

 

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydata do objęcia stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinno cechować doświadczenie w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria materiałowa. Osoba ta będzie zajmować się optyczną charakteryzacją warstw półprzewodnikowych oraz charakteryzacją detektorów podczerwieni. Wymagana jest wiedza i doświadczenie w zakresie wymienionej tematyki. Kandydat będzie uczestniczył w procesie dydaktycznym – fizyki ogólnej.

 

Wymagania od kandydatów:

–         kwalifikacje zawodowe potwierdzone stopniem doktora nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria materiałowa;

–         znajomość zagadnień związanych z fizyką ciała stałego oraz budową detektorów podczerwieni;

–         znajomość metodologii pomiarowych struktur półprzewodnikowych;

–         rozpoznawalny dorobek naukowy, publikacje zgodnie z „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” (Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 09 luty 2021 r.) – co najmniej 4, indeks Hirscha co najmniej 2;

–         aktywny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych z prezentacjami wygłoszonymi w języku angielskim i polskim;

–         udział, w co najmniej 1 projekcie badawczym;

–         dobra znajomość języka angielskiego.

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, kwestionariusz osobowy, życiorys zawodowy (CV), informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–         odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

–         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie
z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

–         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

–         oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

–         oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;

–         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

–         oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 06.08.2021 r.

–           osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii w bud. 100/151, listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46,

–           pocztą elektroniczną/faksem: malgorzata.kopytko@wat.edu.pl / 261 839 470.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:  261 839 014, 261 839 234 lub malgorzata.kopytko@wat.edu.pl

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert. Konkurs jest pierwszym etapem określonej
w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (MUT)

CITY: WARSAW

POSITION: assistant professor in the research and teaching worker group, full-time job

DISCIPLINE: materials science

Documents should be submitted from:  5th  July 2021 r.

EXPIRES:  6th  August 2021 r.

PERIOD OF EMPLOYMENT: fixed-term contract

WEBSITE: www.wat.edu.pl

KEY WORDS: infrared photodetectors, photoluminescence, Raman scattering, optical characterization of the semiconductor layers

 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate for the position of assistant professor (research and teaching) should be characterized by experience in scientific and didactic work, documented by scientific achievements belonging to the field of engineering and technical sciences: automatics, electronics and electrotechnics or material science. The person will be responsible for the optical characterization of the semiconductor layers and characterization of the infrared detectors. There is required the knowledge and the experience in the field of the subject mentioned above. The candidate will participate in the general physics teaching process.

 

Admission requirements:

–         PhD degree with thesis subject related directly to mentioned research field (automatics, electronics and electrotechnics or material science);

–         knowledge in the field of solid state physics as well as infrared photodetectors design;

–         knowledge of the semiconductor measurements methodology;

–         recognizable scientific achievements, at least 4 papers on list MEiN, Hirsch index min. 2 (WOS);

–         active participation in the international and national conferences with presentations given both in English and Polish;

–         participation in at least 1 research projects;

–         good English skills.

The competition application should include:

–         a letter of application to the Rector of the Military University of Technology;

–         candidate’s questionnaire;

–         professional CV including scientific interests; scientific, didactic and organizational achievements;

–         copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s qualifications;

–         a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 10th May, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018 item 1000);

–         a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;

–         a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;

–         a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;

–         a declaration on the full use of civil rights;

–         a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted by :  6th  August 2021 r.

–         in person to the secretary’s office at the front desk, building 100/151, by post: Military University of Technology, faculty of Advanced Technology and Chemistry, gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Str. 00-908 Warsaw, Poland

–         by e-mail/fax: malgorzata.kopytko@wat.edu.pl / 261 839 470.

Additional information can be obtained by phone: 261 839 014, 261 839 234 or malgorzata.kopytko@wat.edu.pl

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline. The competition is the first stage of the procedure specified in the statute of Military University Technology, which concerns to the employment in the academic teacher position. His positive decision is the basis for further proceedings. However, the final decision about employing a person selected through the competition is taken by the MUT Rector. The University reserves the right not to resolve the competition without giving a reason. The Military University of Technology does not provide accommodation. After the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except the chosen candidate one, will be destroyed after one month from the day of the competition procedure completion.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.kopytko@wat.edu.pl