asystent

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor

 ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w Katedrze Sportu,

 Zakładzie Gimnastyki, Tańca i Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych

Wymagania stawiane wobec kandydata:

·           Tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego;

·           Posiadanie uprawnień: instruktor tańca, instruktor fitness;

·           Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej;

·           Doświadczenie zawodnicze w zakresie sportu tanecznego;

·           Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej;

·           Udokumentowany udział w konferencjach naukowych;

·           Dorobek naukowy poparty publikacjami;

·           Znajomość języka angielskiego;

·           Znajomość języka polskiego;

·           Certyfikaty potwierdzające posiadanie dodatkowych kompetencji zawodowych

·           Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy na uczelni;

·           Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Oferty składane przez kandydatów, wyłącznie w języku polskim, powinny zawierać:
1.    zgłoszenie do konkursu,
2.    życiorys (cv),
3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
4.    odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6.    program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

7.    oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i

       nauce,
8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),

9.    klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na

stronie Uczelni).

Termin składania ofert upływa 3 sierpnia 2021 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana lub dostarczyć osobiście (pok. 24A), bądź wysłać na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl

Kontakt telefoniczny 58 55 47 285.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 17 września 2021 r.

Uczelnia przewiduje zatrudnienie od 1 października 2021 r. w charakterze pracownika dydaktycznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę.

Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia (Statut Uczelni art. 85 ust. 4, pkt. e).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan@awf.gda.pl