Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Rehabilitacji
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem MNiSW zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku fizjoterapia,
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • stopień́ doktora nauk o kf, nauk med. lub nauk o zdrowiu w dziedzinie fizjoterapii,
 • osiągniecia naukowe o sumarycznej wartości ok 180 pkt. za publikacje autorskie i wieloautorskie w czasopismach z listy MEiN oraz monografie i rozdziały w monografiach z ostatnich 4 lat poprzedzających złożenie wniosku,
 • min. 15 letnie doświadczenie pracy jako nauczyciel akademicki,
 • min. 10 letnie doświadczenie w organizacji zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków medycznych, najlepiej fizjoterapii,
 • ukończenie kursu kwalifikacyjnego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • czynny udział w konferencjach lub inna aktywność naukowa,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym wygłaszanie wykładów i prowadzenie ćwiczeń.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie ćwiczeń i wykładów z przedmiotu fizjoterapia ogólna oraz wykładów z szeroko pojętej tematyki fizjoterapeutycznej, zwłaszcza z zakresu geriatrii,
 • zaangażowanie w prace naukowe i organizacyjne Katedry, Wydziału i Uczelni, dyspozycyjność; udział w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych i/lub dydaktycznych,
 • prowadzenie działalności badawczo-dydaktycznej umożliwiającej publikowanie prac zgodne z wymogami dla stanowiska.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, naukowej i doskonalenia zawodowego wg wzoru EUROPASS (https://europa.eu/europass/pl).
 • Kwestionariusz osobowy (https://www.awf.edu.pl/__data/assets/word_doc/0007/28186/Kwestionariusz-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc).
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magistra wraz z suplementem.
 • Dyplom doktora (kserokopia).
 • Deklaracja wskazująca, iż w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia na AWF Warszawa – uczelnia ta będzie podstawowym miejscem zatrudnienia oraz iż kandydat złoży oświadczenie o zaliczeniu dorobku naukowego do dorobku jednostki organizacyjnej AWF Warszawa i do minimum kadrowego tej uczelni.
 • Oświadczenie, iż kandydat: nie został ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada pełnię praw publicznych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - poziomy zaawansowania wg Rady Europy (https://www.etutor.pl/help/advancement-levels).
 • Dokumenty świadczące o tym, że kandydat posiada inne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (kursy, certyfikaty, legitymacje, dyplomy, zaświadczenia itp.).
 • Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do podjęcia pracy w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia jest dołączenie do składanej dokumentacji podpisanego Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Załączniki