profesor uczelni

Collegium Medicum
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni

w Collegium Medicum

w Instytucie Nauk Medycznych

 

          Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) z dnia 20 lipca 2018 r ponadto kandydat winieni posiadać:

 

–         stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych lub biologicznych

–        udokumentowany dorobek naukowy, powiększony po uzyskaniu tytułu naukowego.

–        doświadczenie w prowadzeniu zajęć z anatomii człowieka na kierunkach medycznych studia polskie i anglojęzyczne

 

Wymagane dokumenty:

–        Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;

–        Kwestionariusz osobowy;

–        Życiorys zawodowy;

–        Potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego

–        Informacje o dorobku naukowym

–        Wykaz publikacji

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Collegium Medicum

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail:anna.lasota@ujk.edu.pl  tel.: 41 / 349 69 72

Termin składania dokumentów upływa dnia 03.08.2021 roku

               Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy
w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.lasota@ujk.edu.p