asystent (dydaktyczny)

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.) oraz następujące
kryteria kwalifikacyjne:
Wymagania stawiane kandydatom:
1. Kandydat powinien posiadać:
a. stopień doktora nauk o kulturze fizycznej;
b. udokumentowany dorobek publikacyjny w czasopismach z IF;
c. minimum dwuletni staż w klubie sportowym z zakresu przygotowania motorycznego lub staż za zakresu
diagnozowania i monitorowania obciążeń treningowych;
d. uprawnienia trenera co najmniej II klasy;
e. wiedzę merytoryczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu motoryczności człowieka,
fizjoterapii sportowej, treningu regeneracyjnego i treningu personalnego,
f. znajomość języka angielskiego na poziomie min B2.
2. Kandydat akceptuje zasadę, wg której AWF we Wrocławiu będzie jego podstawowym miejscem pracy.
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. zgłoszenie udziału w konkursie
2. życiorys
3. zwięzła charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych
4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, praktykę zawodową oraz dorobek publikacyjny
5. oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych
dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia zgodnie z Ustawą z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Dane osobowe osoby zainteresowanej będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia procesu
rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 17) lub przesłać na adres
kadry@awf.wroc.pl do dnia 21.08.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@awf.wroc.pl