Asystent

Katedra Prawa Cywilnego
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA do Katedry Prawa Cywilnego

Nr ref.: 21/NAUKA/KPC/21

 

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla asystenta w roku akademickim,
 • prowadzenie zajęć z zakresu prawa cywilnego w języku polskim na poziomie magisterskim (ewentualnie także w języku angielskim),
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry,
 • opieka nad kołami zainteresowań i organizacjami studenckimi.

Wymagania wobec kandydatki/kandydata:

 • tytuł zawodowy magistra prawa (praca magisterska dotycząca istotnych zagadnień z zakresu prawa cywilnego materialnego),
 • mile wiedziana także komplementarna wiedza i doświadczenie z zakresu postępowania cywilnego,
 • co najmniej jedna publikacja w krajowym lub międzynarodowym czasopiśmie naukowym z zakresu prawa cywilnego materialnego,
 • mile widziany szerszy dorobek publikacyjny w czasopismach krajowych oraz międzynarodowych,
 • sprecyzowane plany dotyczące rozprawy doktorskiej oraz dalsze plany publikacyjne,
 • plany związane ze składaniem wniosków o granty badawcze,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • mile widziane doświadczenie pozaakademickie, które ma związek z pracą naukowo-dydaktyczną,
 • mile widziane staże na uczelniach zagranicznych / stypendia zagraniczne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną i spójnego formułowania wypowiedzi w języku polskim,
 • komunikatywność, umiejętność prezentacji zagadnień naukowo-badawczych i dydaktycznych,
 • motywacja, gotowość do podejmowania wyzwań naukowych, dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla asystenta,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.10.2021r.
   

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować
do dr Elwiry Macierzyńskej-Franaszczyk, na adres mailowy: elwiramf@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan), wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, opisu planów badawczych
na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego
ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://form.jotform.com/211661910373956 do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.  

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl