asystent (badawczo-dydaktyczny)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta w Katedrze Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania

na podstawie umowy o pracę – 1 etat

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1.      Stopień doktora  lub tytuł magistra w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub dyscyplinach pokrewnych uzyskany w renomowanej uczelni krajowej lub zagranicznej;

2.      Zainteresowania naukowe (potwierdzone publikacjami naukowymi i rozprawą doktorską lub pracą magisterską) skupiające się na organizacji i zarządzaniu, w szczególności na projektowaniu organizacji, zarządzaniu procesami i/lub przedsiębiorczości,

3.      Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, szkolenia, wykłady) w szczególności dotyczących organizacji i zarządzania, struktur organizacyjnych i zarządzania procesami;

4.      Mile widziane doświadczenie w pracy organizatorskiej w renomowanej uczelni wyższej;

5.      Doświadczenie w pracy badawczej oraz znajomość systemu zewnętrznego finansowania projektów naukowych;

6.      Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

 

Warunki stanowiskowe:

1.      Nazwa stanowiska: asystent

2.      Grupa pracowników: badawczo – dydaktyczna lub dydaktyczna

3.      Dyscyplina naukowa, w której kandydat będzie prowadził badania: nauki społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości

4.      Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, kierowanie projektami naukowymi, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego

5.      Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku, prowadzenie zajęć za granicą, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego

6.      Obowiązki organizacyjne: udział w aktywności organizacyjnej na rzecz Katedry, organizacja konferencji, seminariów, warsztatów

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

·         podanie skierowane do JM Rektora UW,

·         list motywacyjny skierowany do Komisji Konkursowej,

·         życiorys naukowy lub CV świadczące o spełnieniu wyżej opisanych warunków

·         kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW:   https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

·         kopię dyplomu doktora,

·         wykaz publikacji,

·         oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW),

·         oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo – dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej UW

·         informację o przetwarzaniu danych osobowych  – klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW)

 

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres:

 

Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: wz@wz.uw.edu.pl lub Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa. Pok. 207B w terminie do dnia 10 września 2021 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wydział Zarządzania UW zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz@wz.uw.edu.pl