profesor uczelni

Instytut Nauk Medycznych
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO: Profesor UZ

DYSCYPLINA NAUKOWA: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 26.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.08.2021 r.

LINK DO STRONY: https://www.uz.zgora.pl/index.php?konkursy-dla-na

SŁOWA KLUCZOWE: kardiochirurg, nauki medyczne.                                            

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Uniwersytet Zielonogórski poszukuje kandydata na stanowisko Profesora UZ w Instytucie Nauk Medycznych. Do obowiązków Kandydata będzie należało:

1/ Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego z zakresu kardiochirurgii.

2/ Prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań, oraz czynny udział
w konferencjach polskich i międzynarodowych.

Kandydat powinien ukończyć 6-letnie studia medyczne na kierunku lekarskim, posiadać stopień doktora nauk medycznych i/lub nauk o zdrowiu, tytuł specjalisty kardiochirurgii oraz posiadać dorobek naukowy w zakresie nauk medycznych i/lub o zdrowiu. Kandydat powinien posiadać także doświadczenie dydaktyczne. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

§  Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

§  Życiorys i kwestionariusz osobowy.

§  Kopia dyplomu ukończenia studiów.

§  Kopia dyplomu stopnia naukowego doktora.

§  Kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalizacji w/w specjalności.

§  Informacja o aktywności naukowej i dydaktycznej.

§  Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (poziom biegłości min. B2) w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 26.08.2021 r. osobiście lub listem poleconym
w sekretariacie Instytutu Nauk Medycznych UZ; ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
e-mailem lub listownie.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.cm.uz.zgora.pl.