profesor uczelni

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: do negocjacji
  • Dziedzina nauki: matematyka

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI
w grupie pracowników BADAWCZO – DYDAKTYCZNYCH
w Katedrze Matematyki Stosowanej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa: matematyka
1. Niezbędne wymagania:
• posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina matematyka, nauki
techniczne – pokrewne dyscypliny;
• posiadanie wyróżniającego się dorobku naukowego;
• posiadanie wyróżniającego się dorobku zawodowego;
• doświadczenie w realizacji procesu dydaktycznego;
• udokumentowane publikacjami naukowymi osiągnięcia w dziedzinie
nauk ścisłych i przyrodniczych;
• wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem
pracy
2. Dodatkowe wymagania:
• doskonałe umiejętności dydaktyczne potwierdzone opiniami;
• umiejętność pracy w zespole;
• plan badań naukowych pozwalający starać się o dofinansowanie tych
badań;
• osiągnięcia w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz znajomość
języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy
naukowej i zajęć dydaktycznych
• dodatkowym atutem jest doświadczenie naukowo-badawcze,
dydaktyczne lub praktyczne w zakresie matematyki stosowanej lub
zagadnień z pogranicza matematyki i informatyki;
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w
wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
• aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;
• prowadzenie seminarium naukowego i współpraca z kadrą naukową;
• udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;
• kierowanie lub znaczący udział w projektach badawczych
pozyskiwanych w trybie konkursów krajowych lub zagranicznych;
• aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjna jednostki;
• inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
• udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi
zawodowemu;
• składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych
rozstrzyganych w trybie konkursów.
4. Wymagane dokumenty:
• podanie do Rektora;
• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia);
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
lub nabyte umiejętności;
• autoreferat;
• zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie
o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia;
• dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku
obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.
Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego
na:
• analizie złożonej dokumentacji;
• przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych;
• wysłuchaniu wygłoszonego referatu.
Wymagane dokumenty należy składać w:
Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31-
155 Kraków, budynek Wydziału Architektury (parter) tel. 12 628 31 58 w godzinach
od 9.00 do 13.00.
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na
stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
lub należy przesłać w formie skanów na adres e-mail katarzyna.pol@pk.edu.pl.
Dokumenty należy złożyć w terminie do 31. 10. 2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.11. 2021 r.
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których
aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez
Wydziałową Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie
opublikowana na stronie BIP Politechniki Krakowskiej oraz Ministerstwa Edukacji i
Nauki.
Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki
i Telekomunikacji w dniach 1.12-10.12.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane
w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kpol@pk.edu.pl