Post-doc

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

Jak wyjaśnić zachowania siedzące: zrewidowany refleksyjno-impulsywny model HAPA

Kiedyś problemem było palenie papierosów, dziś problemem jest siedzenie ( ang. „Sitting is a new smoking”). Jak można zmienić takie zachowanie? Co sprzyja ograniczeniu siedzenia, robieniu aktywnych przerw? Poza eksploracją w tym zakresie, planowane badania mają na celu nowe odkrycia naukowe w następujących obszarach: zaproponowanie nowej teorii wyjaśniającej jak i dlaczego ludzie zmieniają swoje zachowania zdrowotne. Jako kanwę nowego modelu wykorzystamy procesy opisane w modelu HAPA. Rozszerzenie polegać będzie na włączeniu zmiennych reprezentujących procesy impulsywne torujące zmianę zachowań. W efekcie powstanie model R+I HAPA, integrujący procesy świadome i automatyczne, wyjaśniające zmianę zachowania. 

Post-doc
Miejsce pracy: Wrocław

Zadania:

Współnadzorowanie przebiegu i organizacji badań;
Przyjęcie wiodącej roli w analizie danych i pisaniu publikacji;
Nadzór nad personelem realizującym badania, nadzór nad gromadzeniem danych, organizacja rejestru uczestników i zbioru danych (w szczególności rejestracja uczestników, identyfikacja odpowiednich uczestników);
Przygotowywanie indywidualnych informacji zwrotnych opartych na pomiarach akcelerometrycznych uczestników badań, po każdym z trzech tygodni akcelerometrii;
Zbieranie danych u 60 osób starszych, tj. powyżej 60 r.ż. (we wszystkich punktach pomiarowych i interwencja u 60 uczestników, tj. 300 punktów pomiarowych).

Wymagania:

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (psychologia) lub nauk o zdrowiu;
Osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych oraz aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
Wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;
Znajomość analizy wielozmiennowej (np. mixed models, HLM, modelowanie strukturalne);
Znajomość programu ActiLife oraz analizy danych akcelerometrycznych;
Biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego;
Dyspozycyjność w zakresie prowadzenia badań w aglomeracji Wrocławia.

Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
Wynagrodzenie w wysokości 10 000 brutto brutto;
Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania nauką i działalnością badawczo-rozwojową we współpracy z biznesem i jednostkami naukowymi;
Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Wymagane dokumenty:

CV naukowe w języku angielskim zawierające w szczególności:opis osiągnięć naukowych,
listę publikacji również tych w przygotowaniu,
listę zrealizowanych badań, udział lub kierowanie grantami naukowymi,
informacje o czynnym i biernym udziale w konferencjach naukowych,
informację znajomości języka angielskiego  na poziomie zaawansowanym,
listę nagród i osiągnięć zwłaszcza za pracę naukową,
opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części „wymagania” (m.in. znajomość metod analiz danych, doświadczenie w zakresie zbierania danych longitudinalnych , itd),
skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu Doktora;
mile widziane: referencje od pracownika naukowego, z którym kandydat/ka współpracuje lub współpracował/a, dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Termin nadsyłania aplikacji: 20 sierpnia 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 sierpnia 2021

Termin rozpoczęcia pracy: 1.09. 2021 (25 miesięcy – do 31.09. 2023)

Kryteria formalne:

Osiągnięcia naukowe – 45% oceny;
Kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym – 40% oceny;
Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 15% oceny. 

Skład Komisji Konkursowej:

prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska – Przewodniczący Komisji
dr hab.  Karolina Zarychta – Członek Komisji
dr Anna Banik – Członek Komisji 
Anna Zając– Sekretarz Komisji
Link do REGULAMINU https://www.swps.pl/images/do-pobrania/Regulamin-konursu-badawcze-2020.pdf

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę cutt.ly.