adiunkt

wydzial.zamiejscowy@poczta.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu;

– posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego w zakresie fizjoterapii w geriatrii, rehabilitacji w chorobach wewnętrznych, anatomii funkcjonalnej i palpacyjnej;

– posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie wyższym lub co najmniej pięcioletniego doświadczenia zawodowego;

– posiadanie doświadczenia o osiągnięć organizacyjnych;

– przygotowanie do zdalnego nauczania z wykorzystaniem narzędzi IT (np. Moodle, Teams).

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu doktora;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz publikacji naukowych;

– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.zamiejscowy@poczta.umcs.lublin.pl