Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

III Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Zabrze
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na dwa stanowiska profesora SUM badawczo-dydaktycznego w III Katedrze i Klinice Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Nr ogłoszenia RP-118/1/2/2/2024

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 14 lutego 2024 r., do godz. 15:30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • – dyplom lekarza
 • – co najmniej stopień doktora nauk medycznych
 • – prawo wykonywania zawodu lekarza
 • – specjalizacja z zakresu kardiologii
 • – co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej od daty nadania stopnia doktora oraz znacząco zwiększony w tym czasie dorobek naukowy
 • – autor lub współautor w publikacjach o łącznej – dla całości dorobku naukowego – punktacji IF co najmniej 100 oraz 2000 punktów ministerialnych
 • – udokumentowana działalność dydaktyczna i organizacyjna
 • - udokumentowana działalność w zakresie kierowania zespołem badawczym
 • - pierwszy autor lub autor korespondencyjny lub senior autor w 10 publikacjach w czasopismach recenzowanych posiadających IF
 • - promotor lub promotor pomocniczy w przynajmniej dwóch przewodach/postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, w tym w co najmniej jeden przewód/postępowanie zostało zakończone nadaniem stopnia
 • - w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków obowiązujący na stanowisku profesora SUM badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora
 • – podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • – plan rozwoju naukowego
 • – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy)
 • – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp

Załączniki