Adiunkt

WIMiI
Politechnika Częstochowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

ogłasza konkurs na stanowisko

 

ADIUNKTA

badawczo-dydaktycznego

 

w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20.07.2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.), Statucie Politechniki Częstochowskiej oraz szczegółowe wymagania określone przez komisję konkursową jednostki.

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

 

1.      Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn lub stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna uzyskany po roku 2017.
2.      Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych związane z tematyką modelowania.
3.      Mile widziane publikacje związane z tematyką analizy ruchu ładunku przenoszonego za pomocą maszyn transportujących uzyskane w ciągu ostatnich 5 lat.
4.      Dorobek publikacyjny obejmujący co najmniej pięć publikacji w czasopismach posiadających wskaźnik Impact Factor.
5.      Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w ostatnich 5 latach.

6.      Znajomość obsługi programów typu CAD na poziomie zaawansowanym poparta odpowiednimi certyfikatami.

7.      Znajomość technik skanowania 3D oraz druku 3D udokumentowana publikacjami lub odpowiednimi certyfikatami.

8.      Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych.

9.      Doświadczenie w działalności promocyjnej uczelni wyższej.

10.    Bardzo dobra znajomość́ języka polskiego (informacja dla obcokrajowców ) i angielskiego.
11.     Deklaracja publikacji w dyscyplinach naukowych Inżynieria mechaniczna (50%) oraz Informatyka techniczna i telekomunikacja (50%).

12.    Mile widziana opinia samodzielnego pracownika naukowego o kandydacie.

13.    Gotowość do zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej, jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta skierowane do JM Rektora Politechniki Częstochowskiej przez Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

2.      CV kandydata do pracy.

3.      Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata.

4.      Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.

5.      Kopie posiadanych świadectw pracy.

6.      Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

7.      Oświadczenie kandydata o poniższej treści:

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko  adiunkta W GRUPIE PRACOWNIKÓW badawczo-DYDAKTYCZNYCH Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej: RODO, przekazujemy informacje dotyczące przewarzania danych osobowych przez Politechnikę Częstochowską

 

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska z  siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl.

 

2. Inspektor ochrony danych

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu 34 3250471 lub adresem e-mail: iodo@pcz.pl.

 

3. Cel i podstawa prawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 22 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO.

Podanie innych danych w zakresie niewynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy  zostanie potraktowane jako zgoda  na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Jeżeli w przekazanych przez Panią/Pana  dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO to konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych,  w tym w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub wsparcia informatycznego.

 

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  dot. prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przepisów o archiwizacji obowiązujących w Politechnice Częstochowskiej.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na warunkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz  usunięcia danych osobowych.

W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania, w tym profilowaniu.

 

 

 

Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać

 w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Politechniki Częstochowskiej,

42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 pok. 149

w terminie do 31.08.2021 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 13.09.2021 r.

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP Politechniki Częstochowskiej oraz będzie udzielana w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki lub pod nr telefonu :  34-3250-504

 

Planowane zatrudnienie od dnia: 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2022r. (1 rok)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.juszczyk@pcz.pl