Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie Politechniki Łódzkiej.

Kandydaci powinni posiadać stopień naukowy doktora. Powinni posiadać wartościowy dorobek naukowy, doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego, odpowiedni dorobek organizacyjny. Powinni być specjalistami w obszarze szeroko pojętego zarządzania produkcją i usługami (produkcja, usługi, jakość, logistyka, ergonomia, bezpieczeństwo, środowisko, systemy informatyczne).

Wymagania dydaktyczne, naukowe i zawodowe:
• doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w obszarze zarządzania produkcją i usługami (produkcja, usługi, jakość, logistyka, ergonomia, bezpieczeństwo, środowisko, systemy informatyczne)
• doświadczenie w zakresie prowadzenia prac naukowych i badawczych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości
• doświadczenie związanie z realizacją projektów wdrożeniowych w gospodarce
• dorobek publikacyjny z ostatnich lat, w tym bieżąca aktywność publikacyjna w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości
Dodatkowe osiągnięcia:
• udokumentowane staże naukowe, stypendia /w tym zagraniczne/, nagrody
i wyróżnienia, dorobek dydaktyczny i naukowy, projekty badawcze.

Zgłaszająca się do konkursu osoba musi posiadać:
• stopień naukowy doktora
• udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
• udokumentowany dorobek dydaktyczny w uczelni wyższej
• udział w realizacji projektów badawczych.

Od kandydatów oczekuje się biegłej znajomości języka polskiego oraz znajomości
języka angielskiego w mowie oraz piśmie.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ;
• życiorys, kwestionariusz osobowy.
• autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną;
• spis publikacji z punktacją zgodną z aktualnym wykazem czasopism podanym na stronie Internetowej MNSiW;
• kopia aktu nadania stopnia naukowego doktora;
• oświadczenie kandydata, że PŁ będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26.08.2021 w sekretariacie Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, p. 54, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź, oraz na
email: deanmngmt@adm.p.lodz.pl
Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.
Złożonych dokumentów Uczelnia nie zwraca.
Politechnika nie zapewnia mieszkania.
Planowany termin zatrudnienia 1.10.2021
Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania
przyczyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy
z Politechniką Łódzką.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na deanmngmt@adm.p.lodz.pl