adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk o Kulturze

Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: nauka o kulturze, nauka o religii, kulturoznawstwo, kultura mediów, nauka o sztuce, filmoznawstwo, medioznawstwo

nr ref. 47/2021/NA/WH/INoK

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: kulturoznawstwo, kultury mediów,
 • zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • realizowanie innych zadań wynikających z regulaminów UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (dawniej kulturoznawstwo), preferowana data uzyskania dyplomu nie wcześniej niż 4 lata przed planowaną datą zatrudnienia,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki o kulturze i religii lub w dyscyplinach pokrewnych (nauki o sztuce),
 • dorobek naukowy z filmoznawstwa (szczególnie w zakresie współczesnego kina amerykańskiego) i medioznawstwa, w tym publikacje w czasopismach z listy MNiSW i MNiE,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • potwierdzone doświadczenie w pracach zespołów redakcyjnych czasopism naukowych lub wydawnictw naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia z zakresu kulturoznawstwa lub pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalności i zajęć o profilu filmo- oraz medioznawczym,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć on-line,
 • udokumentowany udział w realizowaniu lub pozyskiwaniu projektów/grantów o charakterze dydaktycznym,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne i/lub popularyzatorskie zdobyte we współpracy z kołami naukowymi, instytucjami kultury (w szczególności kultury filmowej i medialnej o zasięgu ogólnopolskim i/lub lokalnym),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • preferowana znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub
 • gotowość do nauczenia się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
   

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • podstawowe umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania graficznego, systemów zarządzania treścią i programów do obróbki i montażu filmów,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • list referencyjny,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 5 września 2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 5 października 2021 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przyciskAplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 
WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl