asystent badawcz-dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3205 PLN
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
·   posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie geodezji i kartografii lub w zakresie gospodarki przestrzennej.

Ponadto posiada:
·   doświadczenie w realizacji projektów badawczych (wykonawca w co najmniej jednym projekcie badawczym finansowanym ze źródeł krajowych lub ze źródeł zagranicznych)
·    udokumentowane dorobkiem publikacyjnym zainteresowania naukowe z zakresu gospodarki nieruchomościami, poświadczone autorstwem lub współautorstwem minimum 4 publikacji naukowych, w tym co najmniej 3 w czasopismach, które zgodnie z Komunikatem MNiSW z 09.02.2021 r. mają przyznane min. 100 punktów
·   udokumentowany aktywny udział w naukowych konferencjach krajowych z zakresu gospodarki przestrzennej (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wyceny nieruchomości oraz analizy rynku nieruchomości)
·   co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej
·   doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych
·    znajomość obsługi programów QGIS, Statistica, Excel
·    znajomością języka angielskiego i biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców)

Szczegóły konkursu na stronie: http://bip.uwm.edu.pl/node/8331