adiunkt

Instytut Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Rzeszowski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

Wymagania stawiane kandydatom:
(1) posiadanie stopnia doktora w dziedzinie Nauk Rolniczych w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo.
(2) posiadanie dorobku naukowego obejmującego pozycje z listy JCR z dyscypliny rolnictwo
i ogrodnictwo;
(3) udokumentowane doświadczenie w realizacji badań polowych oraz laboratoryjnych
w szczególności z wykorzystaniem kultur in vitro w fizjologii i hodowli roślin wieloletnich;
(4) udokumentowane doświadczenie obejmujące badania mikrobiologiczne lub symbioz roślinnych;
(5) umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury: spektrofotometr, aparat do pomiaru
i obrazowania fluorescencji chlorofilu, mikroskop optyczny, autoklaw, komora laminarna, wirówki,
termocykler, aparat do elektroforezy;
(6) udokumentowane ukończenie kursu – studium pedagogiczne
(7) posiadane doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej związanej z prowadzeniem przedmiotów
związanych z fizjologią i biotechnologią roślin;
(8) znajomość języka angielskiego pozwalającego na swobodną komunikację w mowie i piśmie.

Opis stanowiska:
(1) prowadzenia badań z zakresu hodowli twórczej i zachowawczej roślin (z uwzględnieniem fizjologii
roślin i fitopatologii);
(2) prowadzenie badań laboratoryjnych i polowych (kultury in vitro, kultury wazonowe, pomiary
biometryczne, pomiary i analizy z użyciem spektrofotometrów, mikroskopu optycznego,
przygotowanie próbek do analiz genetycznych i biochemicznych), posługiwanie się technikami
biologii molekularnej (izolacja DNA z tkanek roślinnych, pomiar stężenia i określenie czystości
wyizolowanego DNA, PCR, elektroforeza w żelu);
(3) prowadzenie zajęć dydaktycznych: ćwiczeń laboratoryjnych, prac dyplomowych, seminariów,
wykładów;
(4) aplikowanie o projekty zewnętrzne;
(5) prowadzenie współpracy naukowej z podmiotami zewnętrznymi;
(6) udział w pracach organizacyjnych Zakładu Fizjologii i Biotechnologii Roślin oraz Instytutu Nauk
Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska;

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.ir.cn@ur.edu.pl