Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej.

Tematyka badawcza realizowana przez pracownika będzie obejmować:
– syntezę nowych związków koordynacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ligandów o właściwościach farmakologicznych;
– badanie właściwości warunkujących aktywność biologiczną otrzymanych związków;
– opracowanie i optymalizacja procesów krystalizacji związków koordynacyjnych;
– rentgenograficzna analiza strukturalna kryształów.

Oczekiwania:
– prowadzenie badań naukowych z zakresu chemii koordynacyjnej oraz badań z wykorzystaniem analizy rentgenograficznej;
– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
– udział w projektach badawczych;
– aktywny udział w działalności organizacyjnej Instytutu;
– publikowanie wyników badań w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym znajdujących się w wykazie JCR obejmujące samodzielną korespondencję z edytorami.

Wymagania:
– stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne oraz tytuł zawodowy inżyniera;
– dorobek naukowy z zakresu chemii koordynacyjnej i analizy rentgenograficznej udokumentowany co najmniej 5 publikacjami z listy filadelfijskiej, w których kandydat jest pierwszym autorem oraz autorem korespondującym z redakcją czasopism;
– udokumentowany staż naukowy w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym trwający co najmniej 5 tygodni;
– minimum 5 lat doświadczenia badawczego w zakresie syntezy i analizy nowych związków koordynacyjnych;
– doświadczenie w pracach badawczych w obszarze chemii koordynacyjnej oraz badań rentgenograficznych;
– dobra znajomość technik analitycznych m.in. spektroskopia UV-Vis, spektroskopia w podczerwieni FTIR, absorpcyjna spektrometria atomowa oraz analiza rentgenograficzna;
– szerokie doświadczenie w obsłudze analizatorów termicznych TGA;
– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, dobra znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym samodzielne redagowanie publikacji naukowych;
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych ze studentami z zakresu chemii analitycznej, przemysłowej analizy chemicznej, analizy instrumentalnej;
– doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach polskich oraz zagranicznych oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych;
– umiejętność samodzielnego planowania i prowadzenia eksperymentów oraz analizy wyników;
– udokumentowana znajomość systemów zarządzania jakością wg norm ISO/IEC 17025 oraz wg ISO 9001.

Pożądane umiejętności dodatkowe:
– umiejętność pracy w zespole naukowym;
– samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
– otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy.

Wymagane dokumenty:
– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej;
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
– dorobek naukowy i dydaktyczny;
– odpis dyplomu doktorskiego;
– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
– klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (RODO);
– oświadczenie kandydata, że Politechnika Łódzka będzie podstawowym miejscem pracy.

Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora PŁ.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.

Link do strony Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej: https://ichoie.p.lodz.pl/

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23.10.2021 na adres e-mail: aneta.weglinska@p.lodz.pl ( w tytule maila należy wpisać: konkurs- adiunkt)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aneta.weglinska@p.lodz.pl