adiunkt badawczy

Katedra Biochemii i Mikrobiologii-Instytut Biologii
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: -
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Adiunkt badawczy – KBiM, Instytut Biologii

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta badawczego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii na podstawie umowy o pracę – 1 etat.

Informacje o konkursie:

Stanowisko: adiunkt badawczy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne, specjalizacja bioinformatyka

Data ogłoszenia: 11.10.2021

Termin składania ofert: 12.11.2021-20.11.2021 do godz. 15.00

LINK DO STRONY: Oferty pracy – Biuletyn Informacji Publicznej SGGW

SŁOWA KLUCZOWE: bioinformatyka,

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Katedra Biochemii i Mikrobiologii – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta badawczego, na podstawie umowy o pracę od 01.01.2022.

Kandydat/-tka powinien/-a posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewny. Kandydat/ka powinien/-a także posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego – minimum 4 publikacje. Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jako kierownik projektu. Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować dobrą znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych. Dodatkowym atutem będzie w szczególności odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Do obowiązków kandydata/-tki będzie należało prowadzenie badań naukowych samodzielnie oraz we współpracy z pracownikami Instytutu Biologii SGGW oraz osobami spoza SGGW, w tym z partnerami z zagranicy. Dodatkowo aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz pisanie artkułów naukowych do czasopism o znacznym współczynniku oddziaływania (IF>3,0).

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów-/tek dodatkowym atutem będzie: doświadczenie kandydata/ -tki w realizacji i kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez NCN, NCBiR czy też podobne instytucje finansowe, przyznające fundusze na badania naukowe w trybie konkursowym oraz odbyte staże w Polsce lub/i za granicą, liczba publikacji, ich wartość punktowa, liczba cytowań wg WoS, praktyczne umiejętności w stosowaniu takich metod bioinformatycznych jak: przewidywanie struktury białka na podstawie odległych podobieństw sekwencji oraz funkcjonalne analizy list genów/białek a także umiejętność programowania w popularnych językach stosowanych w bioinformatyce, np. python lub perl, zdobyte np. w trakcie realizacji pracy doktorskiej. Praktyka w administrowaniu stroną internetową jednostki np. w strukturze uczelni wyższej lub podobnej instytucji.

Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie także, niezbędne do prawidłowego realizowania badań naukowych przetwarzanie danych i obowiązki administracyjne z tego wynikające.

Poszukiwany jest kandydat (-tka), powinien/-a charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

•    Umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

•    Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams,

•    Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

•    Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i piśmie.

Oferujemy:

•    Podjęcie pracy na podstawie umowy o prace,

•    Możliwość uczestniczenia w już realizowanych badaniach w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii,

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój 013 następujące dokumenty:

•      życiorys w języku polskim,

•      odpis dyplomu,

•      wykaz opublikowanych prac,

•      1-2 stronicowa koncepcja badań, wpisująca się w dotychczasowe badania realizowane w Katedrze,

Dodatkowe informacje: dr Sławomir Orzechowski, pok. P/12B, budynek. 37, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. (+48-22) 5932560, e-mail: slawomir_orzechowski@sggw.edu.pl. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy, po wstępnej selekcji, Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę z wybranymi kandydatami, komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić́ żadnego kandydata do zatrudnienia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ib@sggw.edu.pl