wykadowca

kadry@pum.edu.pl
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

DZIEKAN

WYDZIAŁU MEDYCYNY I STOMATOLOGII
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

 

 

dnia 17 grudnia 2021 roku

ogłasza

konkurs

 

na stanowisko  WYKŁADOWCY– PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO
 w wymiarze: 1 etat

w jednostce: Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

zatrudnienie na czas określony – 4 lata

 

wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) tj.:

 

Art.113:

1)      posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,

2)      nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8,

3)      spełniają wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3.

 

oraz posiadają następujące wymagania kwalifikacyjne:

 

1)      posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

2)      posiadają znajomość języka angielskiego (oświadczenie),

3)      uzyskały opinię dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie,
o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy dydaktycznej.

W przypadku zatrudnienia na stanowisku wykładowcy wymagana jest pozytywna opinia kierownika jednostki.

 

wymagane dokumenty:

1)      zgłoszenie kandydatury do konkursu – wniosek,

2)      CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      druk oświadczeń,

5)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie / dyplom nadania stopnia doktora),

6)      prawo wykonywania zawodu – w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek
i położnych,

7)      kopie świadectw pracy,

8)      zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

9)      oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku

10)  opinia dziekana i kierownika jednostki.

 

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w druku oświadczeń,
o którym mowa w pkt. 4 wymagane dokumenty, kandydat oświadcza, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Niespełnienie wymagań kwalifikacyjnych oraz nie złożenie wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

Kandydaci winni złożyć w Dziale Kadr PUM w Szczecinie, ul. Rybacka 1 pok. 203 wymagane dokumenty do dnia 17 stycznia 2022 roku do godziny 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakończenie konkursu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022roku.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

 

Pracownicy PUM ubiegający się o stanowisko będące przedmiotem konkursu mogą nie składać dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty” w punktach 3, 5, 6 i 7 jeżeli są one
w aktach osobowych. Dostępność tych danych potwierdza Dział Kadr PUM na wniosek pracownika.

 

 

Druki do pobrania:

https://www.pum.edu.pl/administracja/dzial-kadr/konkursy-oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pum.edu.pl